ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza a Tenerife Utazom LTD, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltatóáltal a tenerife-utazom.hu , tenerife-autoberles.hu, tenerife-szallas.hu, tenerife-autokolcsonzes.hu, tenerife-utazas.hu, tenerife-idojaras.hu internetes oldalakon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető termékekre és szolgáltatásokra (a továbbiakban: Vásárló) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Szolgáltató a szerződéssel kapcsolatban a távollévők közötti szerződésre és a polgári jogi jogérvényesítésre a magyar jog alkalmazását köti ki, azzal, hogy a fogyasztót megilletik a saját tagállama szerinti, eltérést nem engedő fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazása.

 1. A Szolgáltató adatai

Név: Tenerife Utazom Ltd

Székhely: Office 4444 182-184 High Street North East Ham London E6 2JA

Adószám:  15804422

E-mail cím:  info@tenerife-utazom.hu

Telefonszám: +36 30 19 77 104

 1. Utazási szerződésre vonatkozó általános rendelkezés

2.1.  Szerződéskötés menete

A Felek közötti utazási szerződés a jelen utazási feltételek ismeretében jön létre. Amennyiben az Ügyfél az utazást email-en keresztül foglalja le, azt a Szolgáltató visszaigazolta és az Ügyfél a szükséges előleget megfizette.

A szerződés Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) illetve az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (Magyarországon átültette a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet) alapján kötendő utazási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

2.2.  Általános rendelkezések

A Szolgáltató és az Ügyfél között utazási szerződés jön létre, amelyben az Ügyfél a Szolgáltatón keresztül utazási szolgáltatást vesz igénybe vagy utazási csomag igénybevételére irányuló utazási szerződés jön létre (a továbbiakban a kettő együtt utazási szerződésként hivatkozva), amennyiben az utazási szolgáltatás mellett a Szolgáltató által kínált egyéb szolgáltatás igénybevételére jogosító jegyet is vásárol, vagy a belépésre jogosító jegy mellett szálláshely szolgáltatást is igénybe vesz az Ügyfél a Szolgáltatón keresztül. Az utazási szerződés alapján a Szolgáltató köteles az Ügyfél a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésének, foglalásának meghatározott utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá az utazási csomagban megrendelt szálláshely szolgáltatás, egyéb szolgáltatások nyújtására (a továbbiakban együtt: „utazás”) a jelen  utazási feltételekben közölt információk, tájékoztató adatok alapján, illetve a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben, foglalásban rögzítettek szerint teljesíteni, az Ügyfél pedig köteles a szolgáltatások átvételére és a részvételi/szolgáltatási díj (a továbbiakban: „díj”) megfizetésére.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem lefoglalja vagy előfizeti az adott szolgáltatásra szóló jegyet, hanem megvásárolja azt és tovább értékesíti azt az Ügyfél részére. A jegyvásárlást követően az adott jegyet lemondani, módosítani csak az adott szolgáltatásra vonatkozó jegyvásárlási szabályok alapján lehetséges.

Az utazási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére közvetlenül a Vállalkozás bankszámlájára történő banki átutalással vagy fizetési link küldése után bankkártyával van mód. Átutalásnál megjegyzésként fel kell tüntetni a foglalás egyedi azonosítóját.

Az utazási szolgáltatások ellenértékét euróban kell megfizetnie az Ügyfélnek!

Ha az Ügyfél igazolt meghatalmazottja útján jár el, úgy a meghatalmazott által megkötött szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a meghatalmazó Ügyfél válik. A meghatalmazott köteles minden, a szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a meghatalmazó Ügyfélnek haladéktalanul átadni. A meghatalmazás nem megfelelő teljesítéséből, az esetleges jogosulatlan eljárással felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.

A külföldi utazáshoz szükséges érvényes okmányok (útlevél, a Shengeni övezeten belül kártya formátumú személyi igazolvány) beszerzése és rendelkezésre állásának biztosítása az Ügyfél feladata, amelynek hiányából eredő kárért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A vízum, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Ügyfél felel, ezek elmulasztásából, megszegéséből eredő költségek, károk az Ügyfélt terhelik. Ha e rendelkezések be nem tartása miatt az Ügyfél az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a Szolgáltató a 9. pontban rögzített elállási feltételeket lépteti érvénybe. Az Ügyfél a Szolgáltató elérhetőségein és a külügyminisztérium honlapján informálódhat a beutazási feltételekről és a szükséges dokumentációról. A Szolgáltató a nem magyar állampolgárságú Ügyfélok esetében felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy az adott országba történő utazás előtt tájékozódjék az illetékes nagykövetségen a rá vonatkozó beutazási szabályokról.

A Szolgáltató az utazással kapcsolatban meghatározhat legalacsonyabb résztvevő számot. Ilyen esetben az utazás megvalósulásának feltétele a minimális résztvevőszám elérése. A Szolgáltató a minimális résztvevőszám elérését követően értesíti a már foglalással rendelkező Ügyfeleket. Amennyiben nem jelentkezik az utazásra a minimális létszámnak megfelelő résztvevő, a Szolgáltató az utazás napját megelőző 20. napig elállhat az utazási szerződéstől. Ilyen esetben a Szolgáltató nem köteles az Ügyfélnek az elállás miatt felmerült kárát megtéríteni.

2.3.  Szolgáltatási díj

A szolgáltatási díj – az Ügyfél-tájékoztatóban foglalt eltérő kikötés hiányában – magában foglalja: az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Szolgáltató eljárási díját, illetőleg szervezési költségét és az esetleges általános forgalmi adót. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljes díjjal megfizetett utazások, illetve megvásárolt jegyek mindkét Fél által elfogadott feltételeit. Ez esetben a díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott díj.

A szolgáltatási díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítás díját. Az utazási ajánlat szerinti részvételi díj nem tartalmazza az Ügyfél baleset, betegség és poggyászbiztosítását, illetve az útlemondási biztosítását. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen biztosításokról önállóan gondoskodik, illetve amennyiben nem kíván ilyen biztosítást kötni, úgy az ebből eredő valamennyi következményt vállalja. Amennyiben az Ügyfél az utazás során nem rendelkezik baleset, betegség és poggyászbiztosítással, az ezek hiányából következő költségek megtérítésére a Szolgáltató nem köteles.

A szerződés módosítása szükséges, ha a már megrendelt utazási szolgáltatást az Ügyfél módosítani kívánja és a módosítást a Szolgáltató vállalni tudja. A jelen utazási feltételekben rögzített bánatpénz fizetési kötelezettség fennállása esetén, a jelen pontban meghatározottak szerint végrehajtott módosítás nem mentesíti az Ügyfélt a bánatpénz megfizetési kötelezettség alól.

Az Ügyfél a Szolgáltatóval kötött szerződésből fakadó jogait olyan harmadik személyre engedményezheti, aki megfelel az utazási feltételeknek, az Ügyfél-tájékoztatóban foglaltaknak, a honlapon adott tájékoztatásnak. Az Ügyfél az engedményezésről a Szolgáltatót haladéktalanul és írásban tájékoztatni köteles. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező (Ügyfél) és az engedményes (harmadik személy) egyetemlegesen felel.

Utazási szerződés esetén a jelentkezéskor a fizetendő előleg mértéke a szolgáltatási díj 50%-a. A fennmaradó összeget legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha a Szolgáltató külföldi közreműködőjével kötött szerződés szigorúbb kötelezettséget ró a Szolgáltatóra, amelyre vonatkozóan az Ügyfél-tájékoztatás ad minden esetben felvilágosítást. Ha a szerződésben rögzített fizetési határidőket az Ügyfél nem tartja be, a Szolgáltató elállhat a szerződéstől, mely esetben az Ügyfél által befizetett előleg kötbérként a Szolgáltatót illeti.

Utazási szerződés esetén, ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik a megrendelés elfogadása esetén a díj 100%-át kell megfizetnie az Ügyfélnek.

2.4.  Elállás, bánatpénz

Utazási szerződés esetén a Szolgáltató legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől.

Utazási szerződés esetén, ha a Szolgáltató nem az Ügyfél érdekkörében felmerült okból áll el (az Ügyfél érdekkörébe tartozó oknak minősül különösen az az eset, ha az Ügyfél az utazás díját nem egyenlíti ki határidőben, vagy az Ügyfél az utazásszervezéshez szükséges adatokat nem bocsátja a Szolgáltató részére) a szerződéstől az Ügyfél azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő (rész)szolgáltatást kérhet, vagy a befizetett díj visszatérítésére tarthat igényt, illetve joga van a felmerült kár megtérítésére.

Utazási szerződés esetén az Ügyfélnek jogában áll a már megkötött utazási szerződéstől bármikor elállni, a jelen szerződésben meghatározott esetekben azonban az Ügyfélnek bánatpénzt kell fizetnie. Az elállást írásban kell közölni a Szolgáltatóval, ami a felek megállapodása alapján telefonon keresztül megerősített elektronikus levélben, vagy postai úton közölt elállást jelent. Az elállás gyakorlásának napja mind a két esetben az elállási nyilatkozat feladásának napja.

Bánatpénz fizetése nélkül az Ügyfél az utazási szerződés létrejöttét megelőzően (amelyre így tipikusan az előleg megfizetését megelőzően van mód), valamint utazás napját megelőző 30. napig, illetve a jelen utazási szerződésben külön kiemelt esetekben jogosult elállni. Egyes utazásoknál a költségmentes elállási határidő hosszabb is lehet, ezt a konkrét utazásra vonatkozó tájékoztatás tartalmazza. Abban az esetben, ha az utazási csomag repülőjegyet is tartalmaz az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a repülőgéppel történő̋ szállíttatásra a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak, melyek minden esetben megtekinthetőek az adott légitársaság weboldalán.
Továbbá, ha a szállásfoglalásnál a Partner a Szolgáltatóval szemben ezektől eltérő, erősebb követelmények támaszt, akkor foglalásnál ezek a követelmények mérvadóak.

Amennyiben az Ügyfél:

 • szálláshely biztosítását is magában foglaló utazás esetén a szerződéstől az utazás napját megelőző 60. napig áll el, úgy a szolgáltatás díjának 20%-át köteles bánatpénzként a Szolgáltató részére megfizetni;
 • szálláshely biztosítása nélküli utazás esetén a szerződéstől az utazás napját megelőző 60 – 31. nap között áll el, a szolgáltatás díjának 40%-át köteles bánatpénzként a Szolgáltató részére megfizetni
 • szálláshely biztosítását is magában foglaló utazás esetén a szerződéstől az utazás napját megelőző 30. – 16. nap közötti elállás esetén a bánatpénz mértéke a szolgáltatási díj 750%-a,
 • bármely esetben, ha az utazás napját megelőző 15. nap vagy annál későbbi elállás esetében bánatpénz mértéke a szolgáltatási díj 100%-a.

Lemondás (elállás) nélküli meg nem jelenés esetén az Ügyfél által már befizetett összeg nem jár vissza, és kötbérként követelhető az Ügyféltól az általa még meg nem fizetett szolgáltatási díj.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fakultatív program megrendelésével a díj a fakultatív program díjával emelkedik. A teljes (fizetendő) díj összege a jelen utazási feltételekhez csatolt, és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésen, foglaláson, valamint a visszaigazoló email-ben kerül pontosan rögzítésre.

Elállás esetén a Szolgáltató jogosult az őt bánatpénz jogcímén megillető összegnek a díjból történő levonására, megtartására. A fennmaradó összeg az Ügyfélt illeti. Ha az Ügyfél által befizetett összeg nem fedezi a Szolgáltatót megillető bánatpénz összegét, úgy az Ügyfél köteles azt vagy a különbözetet legkésőbb az elállás időpontjától (az elállás, illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül a Szolgáltatónak megfizetni.

Ha az Ügyfél az utazáshoz szükséges dokumentumok meglétének hiányában nem tud elutazni, illetve, ha ugyanezen ok miatt hozzátartozója is eláll az utazástól, a fentiekben meghatározottak szerint köteles a vonatkozó bánatpénzt fizetni.

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfélt (Ügyfelet), hogy az utazási szerződésre nem vonatkozik a távollévők közötti szerződéses rendelet előírásai szerinti 14 napon belüli indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jog.

Ha az Ügyfél fakultatív programra befizet, ez azonban elegendő jelentkező hiányában elmarad, a befizetett összeget a Szolgáltató levonás nélkül visszatéríti az Ügyfélnak. Ha az Ügyfél az utazás megkezdése után az utazást bármilyen indokkal megszakítja, vagy valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vesz igénybe, nem tarthat igényt az igénybe nem vett szolgáltatások árának visszatérítésére.

Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, a Szolgáltató köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Szolgáltató köteles a díjkülönbözetet az Ügyfélnek megtéríteni. Ebben az esetben az Ügyfél

  1. ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy
  2. elállhat a szerződéstól

Ha az Ügyfél a fenti bekezdés 2) pontja alapján áll el a szerződéstől, a Szolgáltató köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

2.5.  Hibás teljesítés, kifogás

A Szolgáltató a jelen utazási feltételekben foglaltak szerint felel a Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Ha a Szolgáltató nem a szerződésnek megfelelően teljesít, köteles a díjat arányosan leszállítani. A Szolgáltató nem köteles a díjat leszállítani, ha az Ügyfél a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Ha az utazás megkezdését követően a Szolgáltató az utazási szerződés szerinti szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Ügyfélre nem hárítható át. Ha a Szolgáltató ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Ügyfél azt indokoltan nem fogadja el, a Szolgáltató utazási szerződés esetén – amennyiben az Ügyfél erre igényt tart – köteles gondoskodni az Ügyfélnek az utazás kiinduló helyére vagy az Ügyfél által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

Az Ügyfél az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a Szolgáltatónak közölni; a közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.

2.6.  Légi járat

Amennyiben az utazási szerződés légi személyszállítást (is) tartalmaz, a repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozást végző légitársaság üzletszabályzata, valamint a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. A Szolgáltató közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr., valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.

2.7.  Felelősség

A Szolgáltató felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen: ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Ügyfél magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Szolgáltató ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esetén.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), észszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény következéséért – ide nem értve valamely harmadik személy, felelősségi körébe tartozó magatartását, illetve a túlfoglalás esetét -, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), s emiatt a szerződéstől elállni kényszerül, s ezzel az Ügyfélnek esetlegesen kárt okoz. Az ezen okokból jelentkező esetleges többletköltségek az Ügyfélt terhelik. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a Szolgáltató elállásáról az Ügyfélt írásban, legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal tájékoztatta.

Az utazás során az Ügyfél által harmadik személynek okozott kárért az Ügyfél közvetlenül tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató felelősségvállalásának maximális mértékét a szerződés nem – vagy hibás teljesítéséből eredő károkért a szolgáltatás díjának, illetve a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza, és ezt az Ügyfél tudomásul veszi.

Nem terheli felelősség a Szolgáltatót azért, ha

 1. az utazást háborús események, sztrájkok, világjárvány vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok (vis maior) befolyásolják, és ezen okok valamelyike miatt az utazás elmarad vagy módosul, az ezen okokból a jelentkező többletköltségek az Ügyfélt terhelik,
 2. az utazási csomagban jelzett fakultatív program bármely okból elmarad, vagy abból bármely okból kizárják az Ügyfélt.

Nem terheli felelősség a Szolgáltatót a repülőgéppel közlekedő Ügyfelekkel kapcsolatosan a légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállások, repülőgép csere esetén, valamint tudásul veszi az Ügyfél, hogy a légitársaságok indulási és érkezési időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik jelen szerződés részét.

Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Ügyfél gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából átadta a Szolgáltatónak vagy közreműködőjének, aki azt szabályszerűen átvette.

2.8.  Utazási csomagra vonatkozó külön rendelkezések

A Szolgáltató által értékesített utazási csomagokra vonatkozóan tájékoztatja az Ügyfélt az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra vonatkozó és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint:

 1. a) az utazási szolgáltatások lényeges elemei, így különösen
 2. aa) az úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás időtartama, időpontokkal megjelölve, valamint, ha a szállás is az utazási csomag részét képezi, a csomagba tartozó éjszakák számának a megjelölésével,
 3. ab) a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja és ideje, közbenső megállók időtartama és helye, valamint a közlekedési csatlakozások,
 4. ac) ha a pontos időpont nem került meghatározásra, az indulás és a visszaérkezés megközelítő időpontja,
 5. ad) a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelöléseivel és lehetőség szerint a célország szabályai szerinti turisztikai osztályba sorolása,
 6. ae) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési rend),
 7. af) a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások,
 8. ag) ha valamely utazási szolgáltatás csoportosan vehető igénybe, ennek megjelölése, valamint, ha előre megállapítható, a csoport létszámának megjelölése,
 9. ah) ha az utazó szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe egyéb turisztikai szolgáltatásokat, annak megjelölése, hogy mely nyelven nyújtják az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat,
 10. ai) annak megjelölése, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek számára, illetve az utazó kérésére tájékoztatás arról, hogy az ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás vagy üdülés,
 11. b) az utazásszervező, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az utazásközvetítő neve, címe, telefonszáma, valamint – ha rendelkezik ilyennel – e-mail-címe, valamint arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az utazóval szerződő fél utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségben jár-e el,
 12. c) az utazási csomag teljes díja adókkal együtt, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve, ha ezek a költségek észszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölése, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell viselnie,
 13. d) a fizetési feltételek, ideértve azt az összeget vagy a díj százalékban megadott azon részét, amelyet előlegként kell befizetni, valamint a fennmaradó díj rendezésének ütemezését, illetve az utazó által fizetendő vagy biztosítandó pénzügyi biztosíték,
 14. e) az a minimális utazólétszám, amely az utazási szolgáltatás nyújtásának feltétele, valamint annak a határidőnek a megjelölése, amely alatt az utazásszervező – az utazási szolgáltatás megkezdése előtt – a minimális utazólétszám el nem érése esetén az utazási szerződést felmondhatja,
 15. f) tájékoztatás az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, ideértve a vízumkérelmek elbírálási idejének hozzávetőleges megjelölését, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást,
 16. g) tájékoztatás az utazó felmondása esetén fennálló költségekről, illetve baleset, betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosításról,
 17. h) az arra vonatkozó információ, hogy az utazó az utazási csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, vagy adott esetben az utazásszervező részéről felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult felmondani a szerződést.

Az Ügyféllel közölt a), c), d), e) és h) pontok szerint közölt feltételek az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges részét képezik és kizárólag a szerződő felek kifejezett hozzájárulása esetén módosíthatók.

Az Ügyfél az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést. Ha az Ügyfél e bekezdés szerint felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, a jelen ÁSZF-ben rögzített bánatpénzt köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

Az utazási csomag megkezdését megelőzően az Ügyfél bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rend- kívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják a megrendelő célállomásra való szállítását. A Szolgáltató kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Ügyfélnek az utazási csomag ellen- értékeként befizetett díjat – kivéve, ha a helyi jogszabályok másként rendelkeznek.

Az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és a Szolgáltató a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az Ügyfélt:

 • 20 nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 6 napnál hosszabb utak esetén,
 • 7 nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 2 és 6 nap közötti időtartamú utak esetén,
 • 48 órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

A Szolgáltatót elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Ügyfélt a szerződés felmondásáról.

Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része, azaz a szállás az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, a Szolgáltató köteles az Ügyfél részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint a szerződésben meghatározottakkal azonos minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani.

Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározottnál, a Szolgáltató köteles a megrendelőnek megfelelő díjengedményt biztosítani.

Utazási csomag esetén, ha a jelentkezés az utazást megelőző 40 napon belül történik a megrendelés elfogadása esetén a díj 100%-át kell megfizetnie az Ügyfélnek.

2.9.  Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a változtatás jogát, amelyről az Ügyfélt az utazás előtt tájékoztatja.

A Szolgáltató angliai székhelyű vállalkozás, aki a szolgáltatását határon át nyújtja más Európai Uniós, vagy az Európai Unió területén kívüli Ügyfelek számára.

A szerződést a Szolgáltató a 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései alapján készítette elő, és a szerződésre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a fogyasztókra a saját tagállamában vonatkozó, eltérést nem engedő fogyasztóvédelmi szabályok szerinti védelem megilleti minden esetben a fogyasztót.

 1. Egyéb szolgáltatás, vagy termék vásárlásának feltételei és menete a Honlapon

3.1.  Jegyvásárlás

3.1.1.     Program kiválasztása

A Weboldal főoldalán található „Programok” jelzés alatt található kategóriákból lehet kiválasztani a kívánt programot.

A kiválasztott program mellett található „Részletek” gombra kattintva jelennek meg az eseménnyel kapcsolatosan elérhető információk. A „Jegyek” jelzés alatt található „Megveszem” gombra kattintva megjelenik a kiválasztott programhoz tartozó jegyárak és a naptár.

A naptárban kell kiválasztania a Vásárlónak a számára megfelelő napot, majd a naptár alatt található szürke mezőben megjelenő -az adott napon belüli- szabad időpontok közül is kattintással is választania kell a Vásárlónak.

A naptár alatt található jegyáraknál a számára megfelelő jegyeket kiválaszthatja, majd a „-/+” segítségével vagy a kiválasztott jegytípussal egy sorban található üres fehér mezőbe beírva tudja kiválasztani a jegyek darabszámát. A „Jegy megrendelése” gombra kattintva a Weboldal a „Kosár” menüpontba irányítja át a Vásárlót.

3.1.2.     Megrendelés véglegesítése

A „Kosár” menüpontban a Vásárlónak megjelenik a kiválasztott program, ezen belül a kiválasztott dátum, a jegyek típusai, a jegyek egységárai, mennyisége és az összesített összeg is. Amennyiben a Vásárló mégsem szeretné megvásárolni az adott programra szóló jegyet, úgy a törölni kívánt programmal egy sorban elhelyezkedő narancssárga „kuka” ikonra kattintva tudja törölni.

A Vásárlónak lehetősége van kupon kód felhasználására is, melyet a „Kuponkód használata” gomb előtt található fehér mezőbe beírva, majd a „Kuponkód használata” gombra kattintva tudja érvényesíteni.

A „Kosár” aktuális tartalmát és összegét az oldal jobb oldalán található „Kosár frissítése” gombra tudja a Vásárló frissíteni.

A Vásárló a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Weboldal „Pénztár” részére ér.

A Vásárlónak a „Számlázási adatok” résznél megkell adnia kötelezően adatait.

A Vásárlónak lehetősége van a „Megrendelés adatai” résznél ellenőrizni a kiválasztott programot, a dátumot, a kedvezményt, az árat, a részösszeget és az összesített összeget is.

A „Fizetési mód” esetében tudja kiválasztani a Vásárló a számára megfelelő fizetési módot.

Fizetési módnál a Stripe fizetési módot is választhatja, mely esetében a vásárlás a Stripe fizetési rendszerén keresztül történik, mely az összes Magyarországon elfogadott bankkártyával történhet.

A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a Vásárló számára fizetési kötelezettség keletkezik.

3.1.3.     Sávos fizetési rendszer

A Szolgáltató jogosult részvételi díj előlegre, melynek tényéről és annak mértékéről az Ügyfélt írásban vagy szóban az adott ajánlatnál megjelenő tájékoztatóban látja el pontos információkkal.

Abban az esetben, ha részvételi díj előleget a Szolgáltató az adott ajánlatra nem határoz meg, úgy az Ügyfélnek ezt az összeget nem kell megfizetnie.

Abban az esetben, ha a részvételi díj előleget a Szolgáltató az adott ajánlatra meghatározott, úgy az Ügyfélnek az utazási szerződés megrendelésekor, illetve annak visszaigazolásakor írtak szerint köteles megfizetni.

A szolgáltatási díj megfizetése az alábbiak szerint történik:

A foglalás díjköteles, melynek összegéről írásban ad a Szolgáltató bővebb tájékoztatást.

A visszaigazolt út végleges árának megfizetése pedig az alábbiak szerint történik:

 • 100 nappal a tervezett érkezés előtt szükséges a teljes szolgáltatási díj 20%-ának megfizetése.
 • 70 nappal a tervezett érkezés előtt szükséges a teljes szolgáltatási díj 50%-ának megfizetése.
 • 40 nappal a tervezett érkezés előtt szükséges a teljes szolgáltatási díj 100%-ának megfizetése.

Kedvezményesebb előfoglalási lehetőséges esetében egyéni fizetési feltételek is megállapíthatók, melyről a Szolgáltató külön tájékoztatást nyújt a Vásárló számára.

A teljes részvételi díj megfizetési határidejének elmulasztása esetén a visszaigazolás hatályát veszti és az Ügyfél bánatpénz fizetésére kötelezett.

3.2.  Visszaigazolás

A Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is értesíti a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.

A sikeres fizetést követően a megvásárolt jegy, voucher, vagy e-ticket formájában, a vásárlás során megadott e-mailben kerül kiküldésre.

3.3.  Szolgáltatás árának megfizetése

A szolgáltatási díj – az Ügyfél-tájékoztatóban foglalt eltérő kikötés hiányában – magában foglalja: az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Szolgáltató eljárási díját, illetőleg szervezési költségét és az esetleges általános forgalmi adót. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljes díjjal megfizetett utazások, illetve megvásárolt jegyek mindkét Fél által elfogadott feltételeit. Ez esetben a díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott díj.

A szolgáltatási díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítás díját.

Utazási szerződés esetén a Szolgáltató a szolgáltatási díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig megemelheti, ha erre:

 1. a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
 2. b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték, sportesemény belépődíj),

vagy

 1. c) deviza – az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása ad okot.

A díjemelés indokát a Vásárlóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. Ha a díj emelése a 8%-ot meghaladja, vagy a Szolgáltató a szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen változott, a Vásárlót a bánatpénz fizetése nélküli elállás joga vagy a szerződés módosításának joga illeti meg. A Vásárló e jogok közül történő döntéséről köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni. Ha a Vásárló a 8%-ot meghaladó díjemelés esetén a fenti okból eláll a szerződéstől, a Vásárló azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő (rész) szolgáltatást kérhet, vagy a befizetett díj visszatérítésére tarthat igényt, illetve joga van a felmerült kára megtérítésére.

A szerződés módosítása szükséges, ha a már megrendelt utazási szolgáltatást a Vásárló módosítani kívánja és a módosítást a Szolgáltató vállalni tudja. A jelen utazási feltételekben rögzített bánatpénz fizetési kötelezettség fennállása esetén, a jelen pontban meghatározottak szerint végrehajtott módosítás nem mentesíti a Vásárlót a bánatpénz megfizetési kötelezettség alól.

Vásárló a Szolgáltatóval kötött szerződésből fakadó jogait olyan harmadik személynek engedményezheti, aki megfelel az utazási feltételeknek, az Ügyfél-tájékoztatóban foglaltaknak, a honlapon adott tájékoztatásnak. A Vásárló az engedményezésről a Szolgáltatót haladéktalanul és írásban tájékoztatni köteles. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező (Vásárló) és az engedményes (harmadik személy) egyetemlegesen felel.

Utazási szerződés esetén a jelentkezéskor a fizetendő előleg mértéke a szolgáltatási díj 40%-a. A fennmaradó összeget legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha a Szolgáltató külföldi közreműködőjével kötött szerződés szigorúbb kötelezettséget ró a Szolgáltatóra, amelyre vonatkozóan az Ügyfél-tájékoztatás ad minden esetben felvilágosítást. Ha a szerződésben rögzített fizetési határidőket a Vásárló nem tartja be, a Szolgáltató elállhat a szerződéstől, mely esetben a Vásárló által befizetett előleg kötbérként a Szolgáltatót illeti.

Utazási szerződés esetén, ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik a megrendelés elfogadása esetén a díj 100%-át kell megfizetnie a Vásárlónak.

A Weboldalban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Weboldalban a termékek mellett talál a Vásárló. Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

A Szolgáltató a programokra szóló jegyek megvásárlásával kapcsolatban kezelési költséget nem számít fel.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

3.4.  Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés a Szolgáltató részére való elküldéséig a Weboldalban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására az űrlap módosításával.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a regisztrációkor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti a Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

3.5.  Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató e-mail értesítésben visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés elfogadását és a szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt jegyek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, és a Szolgáltató elérhetőségi adatait.

A jegyet/jegyeket külön e-mailben adja át a Szolgáltató. Abban az esetben, ha 1 héten belül nem érkezik meg, úgy kérjük vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.6.  A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató köteles a Vásárló a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésének, foglalásának meghatározott utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá az utazási csomagban megrendelt szálláshely szolgáltatás, egyéb szolgáltatások nyújtására (a továbbiakban együtt: ’utazás’) a jelen utazási feltételekben közölt információk, tájékoztató adatok alapján, illetve a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben, foglalásban rögzítettek szerint teljesíteni.

Amennyiben a program elmarad, a Szolgáltató a program szervezője által alkalmazott visszatérítési és kompenzációs eljárásokat tudja alkalmazni, amelyről egyedileg tájékoztat minden érintett jegyvásárót.

A Szolgáltató felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen: ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Vásárló magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Szolgáltató ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esetén.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), észszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény következéséért – ide nem értve valamely harmadik személy, felelősségi körébe tartozó magatartását, illetve a túlfoglalás esetét –, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), s emiatt a szerződéstől elállni kényszerül, s ezzel a Vásárlónak esetlegesen kárt okoz. Az ezen okokból jelentkező esetleges többletköltségek a Vásárlót terhelik. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a Szolgáltató elállásáról a Vásárlót írásban, legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal tájékoztatta.

A Szolgáltató felelősségvállalásának maximális mértékét a szerződés nem – vagy hibás teljesítéséből eredő károkért a szolgáltatás díjának, illetve a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza, és ezt a Vásárló tudomásul veszi.

Nem terheli felelősség a Szolgáltatót azért, ha

 • az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok (vis maior) befolyásolják, és ezen okok valamelyike miatt az utazás elmarad vagy módosul, az ezen okokból jelentkező többletköltségek a Vásárlót terhelik, vagy,
 • az utazási csomagban jelzett fakultatív program bármely okból elmarad, vagy abból bármely okból kizárják a Vásárlót.

Nem terheli felelősség a Szolgáltatót a repülőgéppel közlekedő Vásárlókkal kapcsolatosan a légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállások, repülőgép csere esetén, valamint tudomásul veszi a Vásárló, hogy a légitársaságok indulási és érkezési időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik jelen szerződés részét.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha:

 • a megvásárolt programra szóló jegyet azért nem lehet beváltani, mert a program elmarad,
 • az előre meghirdetett időponttól eltérő időpontban rendezik meg a programot,
 • a programra biztonsági okból, vagy a Vásárló érdekkörében felmerült okból a Vásárólt nem engedik be.

3.7.  A Vásárló felelőssége

A Vásárló köteles a szolgáltatások átvételére és a részvételi/szolgáltatási díj megfizetésére.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem lefoglalja vagy előfizeti az adott szolgáltatásra szóló jegyet, hanem megvásárolja azt és tovább értékesíti azt a Vásárló részére. A jegyvásárlást követően az adott jegyet lemondani, módosítani csak az adott szolgáltatásra vonatkozó jegyvásárlási szabályok alapján lehetséges.

A külföldi utazáshoz szükséges érvényes okmányok (útlevél, a Shengeni övezeten belül kártya formátumú személyi igazolvány) beszerzése és rendelkezésre állásának biztosítása a Vásárló feladata, amelynek hiányából eredő kárért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A vízum, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések betartásáért a Vásárló felel, ezek elmulasztásából, megszegéséből eredő költségek, károk a Vásárlót terhelik. Ha e rendelkezések be nem tartása miatt a Vásárló az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a Szolgáltató jelen ÁSZF 9.1. pontjában rögzített elállási feltételeket lépteti érvénybe. A Vásárló a Szolgáltató elérhetőségein és a külügyminisztérium honlapján informálódhat a beutazási feltételekről és a szükséges dokumentációról. A Szolgáltató a nem magyar állampolgárságú Vásárló esetében felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy az adott országba történő utazás előtt tájékozódjék az illetékes nagykövetségen a rá vonatkozó beutazási szabályokról.

Az utazás során a Vásárló által harmadik személynek okozott kárért a Vásárló közvetlenül tartozik felelősséggel.

Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során a Vásárló gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából átadta a Szolgáltatónak vagy közreműködőjének, aki azt szabályszerűen átvette.

A Vásárló köteles betartani a program házirendjét, és a Vásárló elfogadja, hogy a programra történő belépés során közte és a program szervezője között jön létre polgári jogi jogviszony.

A Vásárló elfogadja, hogy a jegy beváltása, valamint a program helyszínére történő utazás megszervezése saját felelőssége.

3.8.  Fizetés

A vásárlandó termék ellenértékét a Vásárló közvetlen banki átutalással vagy Stripe fizetési rendszeren keresztüli fizetéssel tudja teljesíteni.

Fizetési módnál a Közvetlen bankiátutalás esetében a Vásárló számára a programokra szóló jegy ellenértékét közvetlenül a Szolgáltató bankszámlájára történő utalással egyenlítheti ki. Ennél a fizetési módnál a megjegyzés rovatban felkell tüntetnie a Vásárlónak a rendelés számát.

Személyes átvételre nincs mód.

3.9.  Számla

A Szolgáltató a Vásárló részére elektronikus úton a megadott e-mail címére küldi el számláját.

 1. Autóbérlés

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Weboldalon autó bérlési szándék jelzésére. A Szolgáltató jelen esetben nem nyújt autóbérlési szolgáltatást, a Weboldalon azt biztosítja, hogy a számára leadott igény alapján az igényt továbbítja a tenerifei autóbérléssel foglalkozó partnere számára.

A Szolgáltató autóbérléssel foglalkozó partnere:

CRYSCARRENT SL.

CALLE SAN SILVESTRE, 12

38640 – ARONA– Tenerife

Tel.: +34 611 21 13 45

A bérlési igény leadásának menete:

 • ki kell választani a bérelni kívánt autót,
 • meg kell adni a bérléshez kért adatokat,
 • meg kell nyomni a „Kitöltöttem és elküldöm az autóbérlés űrlapot” gombot.

A Szolgáltató a Weboldalon azt biztosítja, hogy a Vásárló jelezni tudja autóbérlési szándékát a Weboldalon feltüntetett feltételek szerint. Ezt követően a Szolgáltató a rögzített bérlési szándékot jelzi az autóbérléssel foglalkozó partnerének.

Szerződéses jogviszony az autóbérléssel foglalkozó partner és a Vásárló között jön létre, amit a felek a repülőtéren kötött külön szerződéssel szabályoznak.

A Szolgáltató pénzt nem vesz át az autóbérléssel kapcsolatban, az autóbérlési szolgáltatás ellenértékét az autóbérléssel foglalkozó partner számára kell megfizetni. Egyes esetekben a Szolgáltató a ettől eltérhet és jogosult előleg bekérésére, melyet átutalással vagy kártyás fizetéssel lehet teljesíteni. Ebben az esetben a foglalás akkor tekinthető érvényesnek, ha a foglalóról küldött számla ellenértéke kifizetésre került. A fizetésről megerősítő email-ben tájékoztatunk!

Az autóbérlésre a partner szerződéses feltételi vonatkoznak, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a partnere által elkövetett jogsértésekért, így különösen azért, ha az autó nem áll rendelkezésre a megadott időpontban, vagy nem megfelelő autót biztosít a partner.

Amennyiben a bérléstől a Vásárló el kíván állni, azt a partner szerződéses felételei szerint valósíthatja meg.

 1. Érdeklődés szálláshelyre vonatkozóan

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Weboldalon a feltüntetett szállások után érdeklődés leadására.

A Weboldalon a „Apartmanok” menüpontot kiválasztva megjelennek a hotelek nevei, képei leírásai, értékelése, valamint a Vásárlónak lehetősége van szűrők beállítására. Vásárló a kiválasztott hotelről bővebb információt a „Érdekel” gombra kattintva talál.

Vásárlónak lehetősége van az érdeklődés leadására az „Árajánlatot kérek” űrlap kitöltésével és a „Küldés” gombra kattintva az űrlap elküldésével.

A Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy az érdeklődés leadása nem jelenti a szálláshely lefoglalását, az érdeklődés alapján a Szolgáltató felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot, ami alapján véglegesítik felek az érdeklődést, a fizetési feltételeit és a Szolgáltató leadja a szálláshely felé a pontos rendelést.

A Szolgáltató a szálláshellyel megvalósult egyeztetést követően véglegesíti a Vásárló rendelését, ezt követően számára számlát állít ki, és kéri a szolgáltatási díj megfizetését. A szolgáltatási díj megfizetését követően a Szolgáltató lefoglalja a megadott adatok alapján a szálláshelyet a szálláshely szolgáltatónál a Vásárló javára és a Vásárló számára voucher-t ad át, amivel a szálláhely szolgáltatónál a szálláshely igénybe vehető.

Amennyiben a Vásárló a szálláshelyet mégsem tudja igénybe venni, vagy azon módosítani kíván a Szolgáltató azt a szálláshely szolgáltató szabályai szerint tudja teljesíteni a Vásárló felé.

 1. Értékesítés külföldre

A Szolgáltató nem különbözteti meg a Weboldal használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét, a Honlapon feltüntetett áron.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval.

A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

A Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában a angliai ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg.

A Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

A Szolgáltató a Termék átadása érdekében a magyar Vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Vásárlóknak is.

Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar Vásárlót ez a jog nem illet meg.

A Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg a Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, a Szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vásárló számára.

 1. A Vásárlót megillető elállási és szavatossági jogok

A Weboldalon értékesített szolgáltatások és termékek esetén valamennyi Vásárlót kellék- és termékszavatossági jog illet meg.

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli felmondás joga. A fogyasztó a felmondási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

7.1.  Elállási és felmondási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.  Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A fogyasztó felmondási és elállási nyilatkozatának érvényessége

A felmondási és elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a felmondási, vagy elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a fogyasztó felmondási és elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

7.2.  A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó felmondása és elállása esetén

7.2.1.     A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően felmondja a szerződést, vagy eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb a felmondásról, vagy elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, amennyiben ilyet felszámított, a szállítási költséget is.

Ha a fogyasztó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést a teljesítés megkezdését követően felmondja, köteles a felmondás a Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

A fogyasztó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés felmondási jogának gyakorlása esetén nem viseli a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

 1. a) a vállalkozás nem tájékoztatta a fogyasztót az alábbiakról:
  aa) felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint a felmondási nyilatkozat-mintáról
 2. ab) a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a felmondási határidő lejárta előtt.

7.3.  Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

7.4.  Visszatartási jog

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.5.  A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

7.5.1.     A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.6.   Utazási szerződésre vonatkozó elállás és bánatpénz

Utazási szerződés esetén ha a Szolgáltató nem a Vásárló érdekkörében felmerült okból áll el (a Vásárló érdekkörébe tartozó oknak minősül különösen az az eset, ha a Vásárló az utazás díját nem egyenlíti ki határidőben, vagy a Vásárló az utazásszervezéshez szükséges adatokat nem bocsátja a Szolgáltató részére) a szerződéstől a Vásárló azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő (rész)szolgáltatást kérhet, vagy a befizetett díj visszatérítésére tarthat igényt, illetve joga van a felmerült kár megtérítésére.

Utazási szerződés esetén a Vásárlónak jogában áll a már megkötött utazási szerződéstől bármikor elállni, a jelen szerződésben meghatározott esetekben azonban a Vásárlónak bánatpénzt kell fizetnie. Az elállást írásban kell közölni a Szolgáltatóval, ami a felek megállapodása alapján telefonon keresztül megerősített elektronikus levélben, vagy postai úton közölt elállást jelent. Az elállás gyakorlásának napja mind a két esetben az elállási nyilatkozat feladásának napja.

Bánatpénz fizetése nélkül a Vásárló az utazási szerződés létrejöttét megelőzően (amelyre így tipikusan az előleg megfizetését megelőzően van mód), valamint utazás napját megelőző 60. napig, illetve a jelen ÁSZF-ben külön kiemelt esetekben jogosult elállni. Egyes utazásoknál a költségmentes elállási határidő hosszabb is lehet, ezt a konkrét utazásra vonatkozó tájékoztatás tartalmazza. Abban az esetben, ha az utazási csomag repülőjegyet is tartalmaz, a Vásárló tudomásul veszi, hogy a repülőgéppel történő szállításra a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak, melyek minden esetben megtekinthetők az adott légitársaság weboldalán.

Amennyiben a Vásárló: – szálláshely és/vagy repülőút biztosítását is magában foglaló utazás esetén a szerződéstől az utazás napját megelőző 46. napig áll el, úgy az elállás díjtalan. Amennyiben a Vásárló: – szálláshely és/vagy repülőút biztosítását is magában foglaló utazás esetén a szerződéstől az utazás napját megelőző 45. – 31. nap között áll el, a szolgáltatás díjának 40%-át köteles bánatpénzként a Szolgáltató részére megfizetni, – szálláshely és/vagy repülőút biztosítása nélküli utazás esetén a szerződéstől az utazás napját megelőző 30. – 16. nap között áll el, a szolgáltatás díjának 60%-át köteles bánatpénzként a Szolgáltató részére megfizetni,   – szálláshely és/vagy repülőút biztosítását is magában foglaló utazás esetén a szerződéstől az utazás napját megelőző 15. nap vagy annál később elállás esetén a bánatpénz mértéke a szolgáltatási díj 100%-a.

Lemondás (elállás) nélküli meg nem jelenés esetén a Vásárló által már befizetett összeg nem jár vissza, és kötbérként követelhető a Vásárlótól az általa még meg nem fizetett szolgáltatási díj.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fakultatív program megrendelésével a díj a fakultatív program díjával emelkedik. A teljes (fizetendő) díj összege a jelen utazási feltételekhez csatolt és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésen, foglaláson, valamint a visszaigazoló email-ben kerül pontosan rögzítésre.

Elállás esetén a Szolgáltató jogosult az őt bánatpénz jogcímén megillető összegnek a díjból történő levonására, megtartására. A fennmaradó összeg a Vásárlót illeti. Ha a Vásárló által befizetett összeg nem fedezi a Szolgáltatót megillető bánatpénz összegét, úgy a Vásárló köteles azt vagy a különbözetet legkésőbb az elállás időpontjától (az elállás, illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül a Szolgáltatónak megfizetni.

Ha a Vásárló az utazáshoz szükséges dokumentumok meglétének hiányában nem tud elutazni, illetve, ha ugyanezen ok miatt hozzátartozója is eláll az utazástól, a fentiekben meghatározottak szerint köteles a vonatkozó bánatpénzt fizetni.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót (Ügyfelet), hogy az utazási szerződésre nem vonatkozik a távollévők közötti szerződéses rendelet előírásai szerinti 14 napon belüli indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jog.

 1. Kellékszavatosság

Fogalmak jelen fejezet használata során

Digitális szolgáltatás:

 1. a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
 2. b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;

Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;

áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut;

digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse;

Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy – átalakítás szükségessége nélkül – együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás;

Digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat;

Integrálás: a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó digitális környezetének különböző alkotóelemeivel való oly módon történő összekapcsolása és beillesztése, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó követelményeknek megfelelően használható legyen;

8.1.                   Szerződésszerű teljesítés követelményei

Szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmaz áruk, digitális tartalom és digitális szolgáltatás értékesítése esetében (a továbbiakban együtt hivatkozva ezek: szolgáltatás)

szolgáltatásnak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a Szolgáltató tudomására hozott, és amelyet a Szolgáltató elfogadott;
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – továbbá- a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

 1. alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
 2. rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Szolgáltató, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a termék konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
 3. rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és
 4. meg kell felelnie a Szolgáltató által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás utasítást, leírásának.

A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a b) pontja szerinti nyilvános kijelentésnek, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

8.2.                   Szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott árú adásvétele esetében

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

 1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Szolgáltató végezte el, vagy a a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
 2. b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Szolgáltató által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által – rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a Szolgáltató helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a a Szolgáltató felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a Szolgáltató által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel az áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.

8.3.                   Szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazó árú esetében

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

A Szolgáltatónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

 • a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
 • a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított kétéves időszakon keresztül kell biztosítania.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Szolgáltató nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 1. a) a Szolgáltató tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 2. b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Szolgáltató által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

8.4.                   Szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális tartalom értékesítése és digitális szolgáltatás nyújtása esetén

A Szolgáltató a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja. A felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül szolgáltatja a fogyasztónak a digitális tartalmat vagy nyújtja a digitális szolgáltatást, a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban.

A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha

 1. a) a digitális tartalom vagy – az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas – bármely megoldás a fogyasztóhoz, illetve a fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszközre került; vagy
 2. b) a digitális szolgáltatás hozzáférhetővé vált a fogyasztó számára, illetve hozzáférhetővé vált a fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz részére.

A Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat.

A Szolgáltató a frissítés elérhetővé tételét

 1. a) a digitális tartalom szolgáltatásának vagy digitális szolgáltatás nyújtásának a szerződés szerinti időtartama alatt biztosítja, ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik; vagy
 2. b) a fogyasztó által észszerűen elvárható ideig biztosítja, figyelembe véve a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás típusát, célját, a szerződéskötés körülményeit és a szerződés rendelkezéseit, valamint az érintett felek irányadó szokásait és gyakorlatait, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik.

Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása, illetve a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében a teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Szolgáltató nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 1. a) a Szolgáltató tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 2. b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Szolgáltató által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt meghatározott követelményektől, és a szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Hibásan teljesít a Szolgáltató, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a fogyasztó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy

 1. a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Szolgáltató végezte el, vagy az integrálást a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték; vagy
 2. b) a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott integrálási Ügyfélítások hiányosságai okozták.

Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a Szolgáltató azért a hibáért felel – ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és biztonsági frissítéseket is -, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítés időpontjában fennáll.

Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.

Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem teljesít hibásan ugyanakkor a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a fogyasztót.

Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt. Nem teljesít hibásan ugyanakkor a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a fogyasztót.

A fogyasztó köteles együttműködni a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a Szolgáltató – a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a fogyasztó digitális környezete. Ha a fogyasztó nem tesz eleget ennek az együttműködési kötelezettségének, miután a Szolgáltató e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy

 1. a) a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy
 2. b) a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

8.5.                   Kellékszavatossági jogok általános szabályai

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

8.6.                   Kellékszavatossági jogok speciális szabályai fogyasztói szerződés keretében eladott az áruk és digitális elemet tartalmazó árú esetében

Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló – szerződés esetén a „Kellékszavatossági jogok általános szabályai” pontban írtak a Fogyasztót a jelen pont szerinti eltérésekkel illetik meg.

Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló – szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A Szolgáltató megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 1. a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket,
  • . a Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét,
 1. ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 1. megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét,
 2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 4. a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

 1. a Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét,
 2. ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 1. a) a Fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut; és
 2. b) a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

8.7.                   Kellékszavatossági jogok speciális szabályai fogyasztói szerződés keretében értékesített digitális tartalom és digitális szolgáltatás esetében

A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha

 1. a) a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;
 2. b) a Szolgáltató a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – a teljesítést a hiba fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen nem teszi szerződésszerűvé;
 3. c) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét;
 4. d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 5. e) a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Szolgáltató – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

Ha a Szolgáltató digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, a fogyasztó pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a Szolgáltató részére, a fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést megszüntetni, azonban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti.

A fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a Szolgáltató a teljesítést nem valósítja meg, a fogyasztó köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a fogyasztó felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a fogyasztó megszüntetheti a szerződést.

A fogyasztó a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha

 1. a) a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
 2. b) a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a fogyasztó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.

A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a fogyasztó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.

Ha a fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.

A vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a fogyasztó felhasználói fiókját.

A szerződés megszüntetése esetén a fogyasztó tartózkodni köteles a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik személy számára.

Ha a digitális tartalom szolgáltatása fizikai adathordozón történt, a fogyasztó a Szolgáltatónak a megszüntetésről való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül közölt kérésére, a Szolgáltató költségére köteles a fizikai adathordozót késedelem nélkül visszaszolgáltatni.

A fogyasztó a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a szerződés megszüntetését megelőző időszakra vonatkozó használatáért a szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles fizetni.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Hibás teljesítés, kifogás

Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint felel a Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Ha a Szolgáltató nem a szerződésnek megfelelően teljesít, köteles a díjat arányosan leszállítani. A Szolgáltató nem köteles a díjat leszállítani, ha a Vásárló a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Ha az utazás megkezdését követően a Szolgáltató az utazási szerződés szerinti szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet a Vásárlóra nem hárítható át. Ha a Szolgáltató ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy a Vásárló azt indokoltan nem fogadja el, a Szolgáltató utazási szerződés esetén – amennyiben a Vásárló erre igényt tart – köteles gondoskodni a Vásárlónak az utazás kiinduló helyére vagy a Vásárló által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

A Vásárló az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a Szolgáltatónak közölni; a közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1.                   Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elÜgyfélítása esetén a Szolgáltató az elÜgyfélítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:

 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Online vitarendezés kezdeményezésére

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false  elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Bírósági eljárás kezdeményezésére.
 • Egyéb rendelkezések
 1. Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

A Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt más domainnév alá helyezze át.

A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a változtatás jogát, amelyről a Vásárlót az utazás előtt tájékoztatja.

A jelen utazási feltételekben, valamint az Ügyfél-tájékoztatóban, továbbá az online foglalás során közölt információk, tájékoztató adatok alapján, illetve a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés, foglalásban rögzítettek szerint létrejött utazási szerződés megkötésével Vásárló kijelenti, hogy a fentiek tartalmát megismerte és útitársaival megismertette, illetve, hogy azt magára és útitársaira nézve, mint akaratával mindenben egyezőt kötelezőnek fogadja el.

A Szolgáltató tenerifei székhelyű vállalkozás, aki a szolgáltatását határon át nyújtja más Európai Uniós, vagy az Európai Unió területén kívüli Vásárlók számára.

A szerződést a Szolgáltató a 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései alapján készítette elő, és a szerződésre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a fogyasztókra a saját tagállamában vonatkozó, eltérést nem engedő fogyasztóvédelmi szabályok szerinti védelem megilleti minden esetben a fogyasztót.

Vásárlóként nyilatkozom, hogy az utazást Vásárlóként (magánszemély esetén nem adóalanyként, jogi személy esetén saját nevemben, végső felhasználóként) veszem igénybe.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. 06 01.